SO

Een samenwerking van dagbehandeling van Juvent met Speciaal Onderwijs De Geluksvogel in Tholen.

 

Voor wie

Het Onderwijs Zorg Arrangement (OZA) is een groep voor jonge kinderen (3-6 jaar) bij wie de ontwikkeling dusdanig problematisch verloopt dat zij daardoor niet aan hun ontwikkelingstaken

toekomen op een regulier kinderdagverblijf, peuterspeelzaal of school. Vaak is het een combinatie van verschillende problemen die daarvan de oorzaak zijn:  ontwikkelingsstoornissen, problemen op het gebied van de cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling, de motorische ontwikkeling of spraak/taal ontwikkeling of psychiatrische problemen. Ook deze kinderen hebben een onderwijsbehoefte en komen in aanmerking voor een plaatsing op het OZA bij SO De Geluksvogel/Juvent.

 

Behandeling

Het OZA bestaat uit een programma waarin kernactiviteiten van onderwijs en zorg zijn geïntegreerd. De behandeling bestaat uit verschillende activiteiten die groepsgewijs en individueel worden aangeboden. Met elk kind wordt gewerkt aan de persoonlijke doelen die in het onderwijs-zorgplan staan, aangevuld met doelen van het gezinssysteem. Zij worden daarbij behandeld door pedagogisch medewerkers en een gedragsdeskundige. Indien nodig kan er aanvullende behandeling worden geboden in de vorm van logopedie, fysiotherapie en/of speltherapie. Aan de Peuter-kleutergroep Plus zijn ook een kinderarts, psychiater en GZ-psycholoog verbonden. Het onderwijs wordt verzorgd

door een bevoegde leerkracht van het SBO/SO. Ouders kunnen hulp krijgen van een ouder/kind begeleider van het OZA.

 

Duur

Doel is om tijdelijk zorg toe te voegen aan het onderwijs, zodat de overstap naar regulier onderwijs mogelijk wordt. Er kan ook een advies komen naar andere meer speciale vormen

van onderwijs. Kinderen die naar het OZA komen, blijven gewoon thuis wonen. Zij komen 3 tot 5 keer per week naar de locatie van SO De Veste/Juvent. Meestal duurt de behandeling ongeveer 1 jaar. In de loop van de behandeling komen de doelen steeds meer op het educatieve vlak en/of de vervolgsituatie te liggen.

 

Contact

Fleur van Tilborg

f.tilborg@ozeo.nl

0166-602284