OnderwijsZorgArrangement

Het onderwijsZorgArrangement (OZA) is een een groep voor jonge kinderen (3-6 jaar) bij wie de ontwikkeling dusdanig problematisch verloopt dat zij daardoor niet aan hun ontwikkeling toekomen op een reguliere peuterspeelzaal of school. Het is nog onduidelijk wat er precies aan de hand is of wat het kind nodig heeft qua onderwijs. Vaak wordt gezien dat de ontwikkeling anders of vertraagd verloopt. Er kan gedacht worden aan: ontwikkelingsstoornissen, problemen op het gebied van de cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling, de motorische ontwikkeling, spraak/taal ontwikkeling of psychiatrische problemen.

Door de krachten van onderwijs en jeugdzorg te bundelen kunnen kinderen met ontwikkelingsproblemen integraal en daardoor beter en dichter bij huis geholpen worden. Hierdoor kunnen kinderen zich zo optimaal mogelijk ontwikkelen.

Plaatsing

Een plaatsing op de OZA-groep is tijdelijk en is in het kader van observatie. Het doel is om zicht te krijgen op de onderwijs- en zorgbehoeften van het kind en de ontwikkeling dusdanig te stimuleren dat dusdanig gestimuleerd dat het zich binnen een gepaste vorm van onderwijs kan redden. Gemiddeld zal en plaatsing 1 jaar duren. Daarna volgt er een advies over wat het kind nodig heeft om zo optimaal mogelijk verder te kunnen ontwikkelen. Dit kan een advies zijn voor hulp/zorg, maar ook voor het onderwijs. Het kind kan doorstromen naar uiteenlopende settingen, zoals regulier basisonderwijs, speciaal basisonderwijs (SBO), speciaal onderwijs (SO), ZML-onderwijs (zeer moeilijk lerend), dagbehandeling of dagbesteding.

Behandeling

Het OZA bestaat uit een programma waarin activiteiten van onderwijs en zorg zijn geïntegreerd. De behandeling bestaat ui verschillende activiteiten die groepsgewijs en individueel worden aangeboden. Met elk kind wordt gewerkt aan persoonlijke doelen die in het onderwijs-zorgplan staan (OPP), aangevuld met doelen van het gezinssysteem. Zij worden daarbij behandeld door pedagogisch medewerkers en gedragsdeskundige. Naast de hulp op de groep, kan er thuisbegeleiding ingezet worden door de pedagogisch medewerker. Indien nodig kan er aanvullende behandeling worden geboden in de vorm van logopedie, fysiotherapie en/of speltherapie. Het onderwijs wordt verzorg door een bevoegde leerkracht van het SBO/SO.